Снимка Иво ХаджимишевПрофесор Вера Ганчева е родена в София. След дипломирането си в специалност „Славянска филология” на Софийския университет, тя продължава образованието си в Стокхолм, където изучава шведски език и скандинавски литератури.

Баща й, Лалю Ганчев, е посланик на България в Скандинавия в продължение на доста години, което дава възможност на Вера Ганчева да пътува из тази част на Европа и да създава контакти, полезни за нея и за страната й. Тя ги поддържа и задълбочава в годините на последвалото си професионално развитие. Започва като репортер в БТА, където става и главен редактор на списание ЛИК. След като напуска БТА, тя продължава да работи като журналистка и в списание „Отечество”, на което е заместник-главен редактор. Отдава се на издателска дейност като главен редактор, а след това и директор на издателството за преводна художествена литература „Народна култура”. След 1989 г. основава и ръководи издателство „Хемус” ООД, заема поста директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Започва да преподава в Софийския университет „ Св. Климент Охридски”, където бива удостоена последователно с научните звания доцент и /през 2009 г./ професор. В специалност „Скандинавистика”, която оглавява до пенсионирането си през 2011 г., води лекционни курсове по история на скандинавските литератури, културна история на Скандинавския север, староскандинавска митология, художествен превод и др.

Както личи от приложената към този сайт библиография, Вера Ганчева е написала шест книги, много студии, предговори и статии, превела е произведения, ключови за шведската и норвежката литература. Огуст Стриндберг, Кнут Хамсун, Юхан Борген, Ролф Якобсен, Улаф Х. Хауге, Астрид Линдгрен, Таряй Весос, Артур Лундквист, Тумас Транстрьомер, Ларш Гюстафсон, П. У. Енквист са сред онези изтъкнати скандинавски писатели, които тя е представила на българската публика. Вера Ганчева сигурно би могла да направи и още преводи, ако не бяха служебно-професионалните й ангажименти в областта на издаването на художествена литература и от други краища на света, не само от нордския ареал.

Всяка от нейните авторски книги, написани и издадени през последните три десетилетия /от 1984 до 2012 / носи отпечатъка на нейната личност и ерудиция, била е посрещана с интерес, както от читателската публика, така и от критиката. Изследвания и статии на Вера Ганчева са печатани във Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Италия, Русия, Румъния... Тя е участвала в много международни събития и конференции, организирани от ЮНЕСКО, международния ПЕН-център, международната Асоциация за скандинавистични изследвания, Асоциацията на българските книгоиздатели и др., както и в немалко научни форуми в различни страни; изнасяла е лекции в български и чуждестранни университети и е носителка на редица награди и отличия като международната награда за превод „Х.К. Андерсен” /1979/, ордена „Кирил и Методий” I степен /1985/, почетните грамоти на Министерството на културата и на Съюза на българските писатели /1997, 2015/, наградите на Шведската академия /1983, 2001, 2013/ и на Съюза на шведските писатели /1994/. Вера Ганчева е удостоена също така с датския Кралски орден Рицарски кръст на Данеброг /2002/, шведския Кралски орден на Полярната звезда I степен /2007/, норвежкия Кралски орден за заслуги към Норвегия I степен /2012/.

През 2013 г. Вера Ганчева получи почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

VERA GANCHEVA - Literary researcher, critic and essayist, university lecturer, translator, publisherVERA GANCHEVA
Literary researcher, critic and essayist, university lecturer, translator, publisher

Professor Vera Gancheva, PhD, is born in Sofia. After graduating from the Department of Slavic Studies at St. Kliment Ohridski University of Sofia, she continued her education in Stockholm studying Swedish language and Scandinavian literatures.

Her father, Lalju Ganchev, had been ambassador of Bulgaria to Scandinavia for many years, which enabled Vera Gancheva to travel a lot through the whole region, to establish connections useful for her and for her country maintaining and deepening those contacts during her subsequent career. She started as a reporter in BTA, the Bulgarian Telegraph Agency, reached the position of editor-in-chief of its weekly magazine for literature, arts and culture (LIK) and continued to work in the field of cultural journalism even after she has left BTA to become deputy editor-in-chief of Otechestvo magazine. After being editor-in-chief and director of Narodna Kultura Publishing House, founder and manager of Hemus Publishers Ltd., director of Saints Cyril and Methodius National Library, she started her academic career as a lecturer, associate professor and since 2009 – professor in Scandinavian literatures, teaching also cultural history of the Scandinavian North, Norse mythology, literary translation etc.

As one can see from her bibliography, Vera Gancheva has written six books, numerous studies, introductions and articles, she has translated milestone Swedish and Norwegian works of literature. August Strindberg, Knut Hamsun, Johan Borgen, Rolf Jacobsen, Olaf H. Hauge, Astrid Lindgren, Tarjei Vesaas, Artur Lundkvist, Tomas Tranströmer, Lars Gustafsson, P.O. Enquist are some of the prominent Scandinavian authors she has introduced to the Bulgarian public. Quite possibly Vera Gancheva could have done many more literary translations, if she had not been in charge of publishing books from many other countries, not only from the Nordic area.

Each of her own books written during the last three decades (from 1984 to 2012) bears the imprint of the author’s personality and erudition, and has been met with interest by both the public and the critics. Texts by Vera Gancheva have been printed in England, Denmark, Sweden, Norway, Italy, Russia, Romania… She has participated in many international events and conferences organized by UNESCO, PEN International , The International Association of Scandinavian Studies, the Bulgarian Bookpublishers’ Association etc., as well in several scientific forums; she has been lecturing at Bulgarian and foreign universities and has been awarded various prizes including IBBY’s international award “H.C.Andersen” (1979), the Order of Cyril and Methodius First Degree (1985), the international award for translations from Swedish of Artur Lundkvist Foundation (1986) the distinctions of Bulgarian Ministry of Culture and the Union of the Bulgarian writers (1997, 2015), of the Swedish Academy (1983, 2000, 2013) and the Swedish Writers’ Union (1994). Vera Gancheva is also a holder of the Danish Order of the Knight’s Cross of Danebrog (2002), the Swedish Order of Polar Star First Degree (2007), of the Royal Norwegian Order of Merit 1st Class /2012/.. In 2013 she received Sofia University’s medal of honour with blue ribbon.

Записанo в нейния дневник

„По-добре да си гладен, отколкото да ядеш, каквото ти попадне, по-добре да си сам, отколкото да си с когото и да е.“ОМАР ХАЯМ

„Да бъдеш себе си в свят, който непрекъснато се опитва да те направи нещо друго, е най-великото постижение.“Р. У. ЕМЕРСЪН

„Винаги обръщай лице към слънцето – тъй сенките ще падат зад гърба ти.“УОЛТ УИТМАН

През годините

1900 1900